Castellà / Català

CONDICIONS D'ÚS

www.educamos.com (d'ara endavant, la Web) és un lloc web propietat de TECNOLOGÍA Y GESTIÓN EDUCATIVA, S.L.U. SLU (d'ara endavant, TGE), amb domicili SOCIAL al carrer Impresores, n. 2 (Parque Empresarial Prado del Espino), 28660 Boadilla del Monte, Madrid, Espanya i CIF B-86267432, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al Tom 20087, Foli 160, Full M-523700. Adreça electrònica: info@educamos.com. Telèfon: 91 511 71 33.

L'accés, reproducció i ús de la Web requereix l'acceptació prèvia de les Condicions d'Ús vigents a cada moment, que TGE es reserva el dret de modificar quan ho consideri oportú mitjançant la publicació del nou text en les actualitzacions successives. És responsabilitat de l'usuari conèixer a cada moment les Condicions d'Ús abans d'accedir als productes i serveis de la Web; en cas que no hi estigueu conforme, si us plau absteniu-vos d'utilitzar-la.

Propietat Intel•lectual


La web és una obra composta de diversos elements integrats i inseparables (text, il•lustracions, fotografies, dissenys, programes d'ordinador –inclosos els codis html–, etc.), la Propietat Intel•lectual dels quals correspon a TGE, excepte en allò referent a aquells materials obtinguts sota llicència de tercers. TGE i els seus llicenciants retenen en tot moment la Propietat Intel•lectual sobre la web i sobre els diferents elements que la componen, individualment considerats, en totes les còpies que es realitzin (qualsevol que sigui el suport al que s'incorporin), i en concedint únicament un dret d'ús en els termes expressats en aquestes Condicions d'Ús, amb finalitats estrictament privades.

A més de l'anterior, TGE és responsable de la selecció, el disseny de l'estructura i la disposició dels continguts de la web, com també qui ha pres la iniciativa i assumit el risc d'efectuar les inversions substancials orientades a l'obtenció, digitalització i presentació de la web, de manera que li correspon la protecció que l'article 12 i el Títol VIII del Llibre II de la Llei de Propietat Intel•lectual pugui concedir-hi, considerada com una base de dades.

TGE és també la propietària exclusiva del disseny i la imatge gràfica de la web, i es reserva les accions que legalment li corresponguin contra les persones que en puguin fer imitacions o usos deslleials.

Les marques de TGE o de tercers que apareguin en la Web no podran ser reproduïdes o utilitzades separadament, fora dels llocs on apareguin.

Usos permesos


Com usuari de la web, us serà permès:

  • La navegació, és a dir, l'accés i visualització de la web en un dispositiu, i en queda autoritzada qualsevol reproducció temporal o accessòria, sempre que no sigui voluntària i formi part integrant i essencial del procés tecnològic de transmissió.
  • Reproduir de manera permanent, en qualsevol tipus de suport (excepte centres servidors de xarxes o dispositius equivalents), els materials expressament indicats en la web com a susceptibles de descàrrega, en les condicions que més endavant s'indiquen en aquesta mateixa clàusula.
  • Beneficiar-se dels serveis i els avantatges prestats per TGE a través de la web als seus usuaris inscrits, en les condicions que s'indiquin de manera expressa en les diferents seccions.

Aquestes operacions autoritzades solament podran ser realitzades pels usuaris en el seu àmbit privat, i les còpies legítimament obtingudes tant de la web com dels productes indicats com a susceptibles de descàrrega, únicament podran ser utilitzades per a finalitats estrictament personals i privades. En conseqüència, queden prohibides, respecte de la web i els seus continguts, els productes descarregats i les còpies de tots ells, qualsevol operació que sigui contrària a la Llei, els bons costums i la bona fe i, especialment:

  • Qualsevol utilització fora de l'àmbit personal i privat de l'usuari, especialment aquelles que tinguin finalitats comercials o professionals.
  • La seva modificació i, en general, qualsevol transformació, incloent-hi la traducció, adaptació, arranjament, o qualsevol altra, i també la correcció d'errors dels programes d'ordinador, dels quals tampoc es podran fer versions successives ni programes derivats.
  • La seva càrrega i/o utilització en qualsevol sistema de xarxa d'ordinadors, encara que l'accés no pugui realitzar-se simultàniament pels diferents usuaris d'aquesta xarxa.
  • Qualsevol tipus d'extracció, comunicació pública i/o transmissió, total o parcial, per qualsevol mitjà, fora de l'àmbit privat d'ús permès i, especialment, la seva incorporació a qualsevol altra obra, incloent-hi pàgines web, col•leccions o bases de dades.
  • La remoció, ocultació o falsejament dels avisos i advertiments sobre la propietat intel•lectual o industrial de la web o de qualsevol dels productes o serveis que s'hi faciliten.
  • Les operacions i activitats expressament prohibides en qualsevol altra de les seccions d'aquestes Condicions i, en general, qualsevol que pugui perjudicar el funcionament normal de la Web, TGE, altres usuaris o qualsevol tercer.

Comportament de l'usuari


Els usuaris es comprometen a fer un ús adequat dels continguts i serveis oferts a través de la web, i a no emprar-los per tal de (i) incórrer en activitats il•lícites, il•legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de TGE, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) difondre continguts que atemptin contra la imatge i reputació de TGE o de tercers (v) atemptar contra els drets de propietat intel•lectual, industrial, d'imatge, honor o uns altres que corresponguin a TGE o a tercers.

Només es permetran comentaris, continguts i publicacions que estiguin relacionats o que siguin adequats al contingut i finalitats propis de la web. TGE tindrà plena llibertat de decisió sobre si les aportacions dels usuaris són finalment publicades en la Web o no, i queda facultada per retirar-les quan ho consideri oportú. TGE queda facultada per publicar en la web els continguts subministrats per usuaris de manera parcial, resumida o abreujada.

La inclusió en la web d'elements proporcionats pels usuaris no implica que TGE hi doni cap mena de suport, patrocini o recomanació, per la qual cosa TGE no serà de cap manera responsable respecte del seu contingut i licitud.

Continguts de tercers


La inclusió en la web d'elements proporcionats per tercers no implica que TGE hi doni cap mena de suport, patrocini o recomanació, per la qual cosa no serem en absolut responsables respecte del seu contingut i licitud. En el cas que hi hagués publicitat de tercers (incloent patrocinis), els anunciants seran els únics responsables que el material publicitari compleix les lleis aplicables, i TGE no serà responsable de qualsevol error o irregularitat que hi pugui haver.

Pel fet de proporcionar a través de la web accés (mitjançant vincles o bàners) amb pàgines i llocs web, informacions, serveis, programes o dades pertanyents a terceres persones, TGE no es converteix en editor d'aquests continguts, ni es fa responsable, directament o subsidiàriament, de les reclamacions que puguin derivar-se de la seva qualitat, fiabilitat, exactitud, licitud o correcció.

Vincles a la web


Queda autoritzat l'establiment de vincles i hipervincles a la web des d'altres pàgines o llocs web, sempre que no es facin de manera que perjudiqui la imatge pública i de marca de TGE, dels seus usuaris o de qualsevol de les persones i productes als quals es faci referència. En l'establiment d'aquests vincles queda expressament prohibida la utilització de tècniques que impliquin confusió sobre la identitat i la propietat dels continguts, com ara el framing o unes altres, com també les que permetin l'accés a serveis i continguts pels quals TGE pogués exigir el registre previ (deep linking).

Queda prohibit l'establiment de vincles des de pàgines o llocs web els continguts del qual promocionin o facin apologia, directa o indirectament, de qualsevol tipus de violència, discriminació, pornografia o activitat il•legal. Igualment, queda prohibit de manera expressa l'establiment de vincles amb finalitats mercantils.

En la creació dels vincles queda expressament prohibida la utilització d'elements extrets de la web, sense el consentiment previ i exprés de TGE.

En cap cas podrà entendre's que els vincles a la web des de pàgines o llocs web de tercers impliquen relacions de TGE amb els seus titulars, ni que hi doni cap mena de suport, patrocini o recomanació, per la qual cosa TGE no serà en absolut responsable del seu contingut i licitud.

Modificacions


TGE es reserva el dret d'efectuar, mitjançant actualitzacions successives, les modificacions que consideri oportunes en la web, i en pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que s'hi facilitin a través , com la forma en la qual apareguin presentats o localitzats.

Encara que TGE posarà els seus majors esforços a mantenir actualitzada i lliure d'errors la informació continguda en la web, no ofereix cap garantia respecte de la seva exactitud i posada al dia. Tampoc està garantida l'obtenció de cap resultat o finalitat concreta, per la qual cosa l'accés i utilització de la web és voluntari i de l'exclusiva responsabilitat dels usuaris.

Seguretat


Excepte quan expressament s'indiqui el contrari, les transmissions des de la web no són realitzades en un entorn segur. En conseqüència, TGE no garanteix que l'accés sigui ininterromput o lliure d'errors, i queda exonerada de qualsevol responsabilitat per danys derivats de l'ús o impossibilitat d'ús (incloent tots els danys indirectes, entre uns altres, la pèrdua de beneficis, oportunitats de negoci, d'informació, etc.).

Llei i fur


Aquestes Condicions d'Ús estan sotmeses a la legislació espanyola.

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la seva interpretació o aplicació, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l'assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la qual s'atén, quan es tracti d'una persona física consumidor final, en el lloc del compliment de l'obligació o en el del domicili de l'usuari.

En cas que l'usuari no fos consumidor final, o si la normativa aplicable arribés a permetre a les parts la submissió a un fur determinat, s'entendrà que TGE i l'usuari s'han sotmès a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid (Espanya), amb renúncia expressa a qualsevol altra que els pogués correspondre.

TGE perseguirà l'incompliment d'aquestes Condicions d'Ús, com també qualsevol utilització indeguda de la web o dels seus continguts, les infraccions dels drets que els corresponguin a ella o als seus llicenciants, especialment els de Propietat Intel•lectual i Industrial, i exercitarà totes les accions, civils i penals, que li puguin correspondre en dret.

Comunitat Educamos

Educamos està present en cinc països.
A Espanya, més de 1.200 col·legis, 50.000 professors i 860.000 alumnes de totes les comunitats autònomes ja són usuaris.

A què esperes? T’anem a veure

Contacta'ns

Comunicacions sotmeses a la nostra Política de privacitat